ဘုရားရွင္တို႔၏လကၡဏာေတာ္(၃၂)ပါး၊

3

ဘုရားရွင္တို႔၏လကၡဏာေတာ္(၃၂)ပါး၊


၁။ သုပၸတိဌိတပါဒတာလကၡဏာေတာ္-ေကာင္းစြာတည္ရွိေသာေၿခေတာ္ရွိၿခင္း။
၂။ စေကၠနကီီၤတပါဒတာလကၡဏာေတာ္-အမွတ္တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္အပ္ေသာေၿခေတာ္ရွိၿခင္း။
၃။ ဒီဂပဏွိတာလကၡဏာေတာ္-ရွည္ေသာဖေနာင့္ရွိၿခင္း။
၄။ အာယတဂုၤလိတာလကၡဏာေတာ္-ရွည္သြယ္ေသာလက္ေခ်ာင္းေတာ္ရွိၿခင္း။
၅။ ၿဗဟၼဳဇုဂတၱတာလကၡဏာေတာ္-ၿဗဟၼာမင္းလိုေၿဖာင့္မတ္ေသာကိုယ္ေတာ္ရွိၿခင္း။
၆။ သတၱဳႆဒတာလကၡဏာေတာ္-လက္ဖမိုးေတာ္၂-ဘက္၊ေၿခဖမိုးေတာ္၂-ဘက္၊ပခံုးေတာ္၂-ဘက္၊
လည္ကုတ္ေတာ္အားၿဖင့္၇-ပါးေသာအရပ္တို ့၌ၿပည့္ၿဖဳိးေသာအသားအေရေတာ္ရွိၿခင္း။
၇။ မုဒုတလုဏဟတၱပါဒတာလကၡဏာေတာ္-ပ်ဳိေသာႏုညံ့ေသာလက္ေတာ္ေၿခေတာ္ရွိၿခင္း။
၈။ ဇာလဟတၳပါဒတာလကၡဏာေတာ္-ဇာကြန္ယက္ပမာညီစြာတည္ေသာလက္ေခ်ာင္းေၿခေခ်ာင္းေတာ္ရွိၿခင္း။
၉။ ဥႆခၤပါဒတာလကၡဏာေတာ္-ေအာက္သို့မသက္အထက္တက္သည့္ဖမ်က္အေနေၿခေတာ္ရွိၿခင္း။
၁၀။ ဥဒၶဂၢေလာမတာလကၡဏာေတာ္-ေရွ့မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးေမွ်ာ္လိုဘိေမာ္႕၍ၾကည့္သို့အဖ်ားလွည့္ေမာ္ေမြးညွင္းေတာ္ရွိၿခင္း။
၁၁။ ဧဏီဇဃၤတာလကၡဏာေတာ္-ဧဏီမည္ေသာသားေကာင္၏သလံုးအသြင္အစဥ္အဆက္လံုး၍
တက္ေသာေၿခသလံုးေတာ္ရွိၿခင္း။
၁၂။ သုခုမစၦ၀ိတာလကၡဏာေတာ္-ႏုညံ့သိမ္ေမြ့ေသာအသားအေရေတာ္ရွိၿခင္း။
၁၃။ သု၀ဏ၀ဏတာလကၡဏာေတာ္-၀င္း၀ါေသာအသားအေရရွိေတာ္မူၿခင္း။
၁၄။ ေကာေသာဟိတ၀တၳဂုယွတာလကၡဏာေတာ္-ဥသဘႏြားၿမတ္အဂၤါဇာတ္သို့အအိမ္ၿဖင့္ဖံုးအပ္ေသာအဂၤါဇာတ္ေတာ္ရွိၿခင္း။
၁၅။ နိေၿဂာဓပရိမဏၬလလကၡဏာေတာ္-၀ိုင္း၀န္းေသာပင္ေညာင္ပင္ကဲ့သို့ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အလံေလ်ာ္ကန္ညီညီ၀န္း၀ိုင္းေတာ္မူၿခင္း။
၁၆။ ဇာဏုပရာသမနလကၡဏာေတာ္-ဒူးေတာ္ကိုသံုးသပ္ကိုင္လိုေတာ္မူလွ်င္မတ္မတ္ရပ္ေတာ္မူလ်က္ပုဆစ္ဒူး၀န္း၂-ဖက္တို့ကိုလက္ေတာ္၂-ဖက္ၿဖင့္ထိေအာင္သံုးသပ္ေတာ္မူနိုင္ၿခင္း။
၁၇။ ၀တၱကၡႏၶတာလကၡဏာေတာ္ၾကီး-ေရႊမုရိုးစည္ကဲ့သို့အညီပတ္၀င္းလံုးေသာလည္ပင္းေတာ္ရွိၿခင္း။
၁၈။ စိတႏၱရတာလကၡဏာေတာ္-လက္ၿပင္ရိုး၂-ဖက္အၾကား၌အသားၿပည့္ပံုေနာက္ေက်ာၿပင္၀ယ္ လည္ကုပ္၏ေအာက္၌ေပၚထြက္၍ေနေသာအရိုးႏွစ္ဖက္ရွိၿခင္း။
၁၉။ သီဟဗုဗၺဒၶကယတာလကၡဏာေတာ္-ၿခေသၤ့မင္း၏ေရွ့ထက္၀က္ကိုယ္ကဲ့သို့အထက္ေအာက္ႏွစ္ဌာန၌ၿပည့္၀ေသာကိုယ္ေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၀။ ရသဂသဂၢိတလကၡဏာေတာ္-အရသာကိုေဆာင္ယူနိုင္ေသာအေၾကာတို့တြင္အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္ေသာခုႏွစ္ေထာင္ေသာအေၾကာေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၁။ အဘိနီလေနတၱတာလကၡဏာေတာ္-မ်က္လံုးေတာ္သည္ညိဳသင့္ရာအရပ္၀ယ္ေအာက္မဲညဳိပန္းႏွမ္းၾကတ္ပန္းအေသြးကဲ့သို့ညဳိေသာမ်က္လံုးေတာ္ လဲရွိေတာ္မူၿခင္း။
၂၂။ ေဂါပခုမတာလကၡဏာေတာ္-ေမြးစအရြယ္ႏြားနိငယ္၏တင့္တယ္ၾကည္ေအးမ်က္လံုးကေလးသို့မ်က္ေမြးစီရရီအလြန္ၾကည္ေသာမ်က္လံုးေတာ္ ရွိၿခင္း။
၂၃။ ဥဏွီသသီသတာလကၡဏာေတာ္-သင္းက်စ္အၿပားဖြဲ့ပတ္ထားသို့သီးၿခားဆန္းထူးမဟာနဖူးေၾကာင့္ဖူးရရႊင္ေပ်ာ္လံုးေသာဦးေခါင္းေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၄။ ဧေကကေလာမတာလကၡဏာေတာ္-ေမြးတြင္းတစ္တြင္းလွ်င္တစ္ပင္စီေသာအေမြးေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၅။ ဥဏေလာမတာလကၡဏာေတာ္-မ်က္ခံုးေတာ္၂-ပါးအလယ္ၾကား၌ထူးၿခားေပၚလြင္အလြန္ၿဖဴစင္ေသာေမြးေတာ္ရွင္ရွိၿခင္း။
၂၆။ သမစတၱာလီသဒႏၱတာလကၡဏာေတာ္-အမွ်ေလးဆယ္လြန္တင့္တယ္ေသာသြားေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၇။ အ၀ိရူဠတာလကၡဏာေတာ္ေရႊၿပားအၿပင္၀ရဇိန္တင္သို့အစဥ္မကြဲမက်ဲေသာသြားေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၈။ ပဟူတဇိ၀ွတာလကၡဏာေတာ္-ရွည္လ်ားႏုနယ္က်ယ္ၿပန့္ေၿပာလွ်ာေတာ္ရွိၿခင္း။
၂၉။ ၿဗဟၼႆရတာလကၡဏာေတာ္-ၿဗဟၼာမင္း၏အသံကဲ့သုိ့သာယာနာေပ်ာ္အသံေတာ္ရွိသည္ေကာင္း၊အာေဒယ်၀စေနာစ-အမ်ားၾကည္ၿဖဴနာယူဖြယ္စကားေတာ္ရွိၿခင္း။
၃၀။ သီဟဟႏုတာလကၡဏာေတာ္-ၿခေသၤ့မင္း၏ေအာက္ေမးအလားထက္ေအာက္အားၿဖင့္၂-ပါးထင္ေပၚၿပည့္၀ေသာေမးေတာ္ရွိၿခင္း။
၃၁။ သမဒႏၱတာလကၡဏာေတာ္-၀ရဇမ်ားစီ၍ထားသို့ထက္ဖ်ားစီရရီညီိေသာသြားေတာ္ရွိၿခင္း။
၃၂။ သသုကၠဒါဌတာလကၡဏာေတာ္-ေသာၾကာၾကယ္၀န္းထြန္းသည့္အသြင္အလြန္ၿဖဴစင္ေသာစြယ္ေတာ္ရွိၿခင္း။

ဘုရားရွင္တို့၏လကၡဏာေတာ္(၃၂)ပါး အားၾကည္ညိဳစြာ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ညခင္း
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

3 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers