ရိကၡာမေကာင္းရင္ ျဖင့္

1

ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက ေသနိယ အမည္ရွိေသာသူသည္ လူသားစင္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္ ေခြးတစ္ေကာင္ကဲ့သို႕ က်င့္သံုးတယ္။ ကိုယ္ခႏၵာမွာ အ၀တ္မ၀တ္ျခင္း ေျမမွာပစ္ၾကဲထားေသာ အစားအစာမ်ားကိုသာစားေလ့ရွိျခင္း၊ လူအမ်ားကေခၚလ်င္ ေခြးတစ္ေကာင္ကဲ့သို႕ လိုက္ျခင္း၊အူျခင္း၊ ေဟာင္ျခင္းေတြျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

လူစိတ္ေဖ်ာက္ျပီးေခြးစိတ္ေပါက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနထိုင္သည့္အျပင္ ေသနိယ လို႕အသံေပး ျပီးလက္ ေျဖာက္ေလး တီျပီးေခၚလိုက္လ်င္ အင္..အင္ ဟူေသာ အသံကိုျပဳကာ  ခုန္ေပါက္ေျပးလြားေနတတ္သည္။ အိပ္ေသာအခါေခြးတစ္ေကာင္ကဲ့သို ႕ေခြေခါက္အိပ္တတ္၏။။ ျမင့္ေသာျမတ္ေသာေနရာတြင္ေနထိုင္ေလ့မရွိပဲ ေလွခါးရင္းတြင္သာေနထိုင္ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င့္ၾကံေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယင္းသို႕ ေနထိုင္က်င့္သံုးျခင္းကိုပင္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ဟု ယူဆထားသည္။ လူသားအခ်ိဳ႕ကလည္း ထူးကဲစြာက်င့္ၾကံသူကိုသာလ်င္ အရွင္ေကာင္းအရွင္ျမတ္လို႕ သတ္မွတ္ၾကေသာ ေခတ္အခါျဖစ္၍ ေသနိယက်င့္သံုးေနေသာ အက်င့္သည္  လူတို႕မလုပ္နိုင္ေသာ အက်င့္သာျဖစ္ေၾကာင္းလက္ခံထားၾကေပသည္။
ဒါေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျပီး ေခြးအက်င့္ကို ခံုမင္သည္ အေပါင္းအသင္း မ်ားပင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။


ေခြးအက်င့္ျဖင့္ထင္ရွားေသာ ေသနိယကိုၾကည့္ျပီး ႏြားအက်င့္က်င့္သူတစ္ေယာက္လည္း ေပၚေပါက္လာ ျပန္တယ္။ အမည္ကား ပုႇ႑ဟု အမည္ရပါတယ္။ ပု႑သည္လည္း ဦးခ်ဳိမပါသည္မွ တစ္ပါးႏြားအက်င့္ ႏြားတစ္ေကာင္နဲ႕မျခား ေနထိုင္ေလတယ္။ ေခြးအက်င့္ နွင့္ နြားအက်င့္က်င့္သူတို႕ ေပါင္းမိၾကေသာအခါမွာ မိမိတို႕၀ါဒက်ယ္ျပန္မႈျဖစ္လာေစရန္...ဗုဒၶျမတ္စြာထံ ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေနြးေမးျမန္းဖို႕ ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား..အ၀တ္မ၀တ္ဘဲ ေခြးအက်င့္ကို က်င့္ေနသည့္ ေသနိယ၏ လာရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း ျမတ္စြာဘုရား..။

ျမတ္စြာဘုရားက..ပု႑ ဤေမးခြန္းကို ေမးရန္မသင့္ေတာ္သျဖင့္ မေမးပါႏွင့္....ျမတ္စြာဘုရားတားျမစ္ေသာ္ လည္းမရ ။ ပု ႑က သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေလ်ာက္ထားေလသည္။ ဗုဒၶကလည္း သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ တားျမစ္ေတာ္မူေလတယ္။ ေလးၾကိမ္ေျမာက္တြင္ေတာ့ ပု႑ငါဘုရားက မသင့္ေတာ္ဘူးမေမးပါႏွင့္ ဟုဆိုေသာ္လည္း မရ။ ယင္းသိုဆိုလ်င္ ငါဘုရားေျဖၾကားအံ့။

ပု႑ ..ေခြးက်င့္၊ ေခြးၾကံ၊ ေခြးစိတ္၊ေခြးအမူအရာ၊ ေခြးအေလ့အထတို႕ကို မျပတ္မလပ္ ပြားမ်ားအားထုတ ္ေနေသာသူသည္ ခႏၵာကိုယ္ပ်က္စီးရာအခါမွေနာက္၌ ေခြးတို႕၏ အပါင္း အေဖာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏။ ေခြးက်င့္ေသာ အက်င့္ကို ေလာကေကာင္းက်ိဳး တမလြန္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ျဖစ္၏ဟု အကယ္၍အယူအစြဲရွိျငားအံ ထို အယူအစြဲသည္ မွားေသာ  အယူအစြဲသာျဖစ္သည္။ မွားေသာအယူအစြဲရွိသူသည္ ငရဲ၊ တိရိစၦာန္ဟူေသာ လားရာ ဂတိႏွစ္မ်ိဳးတို႕တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာေရာက္ရာ၏။ သို႕ျဖစ္၍ ေခြးအက်င့္ေခြးၾကံသည္ ေခြးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ငရဲ ေရာက္ျခင္းသာ အဆံုးရွိ၏ ဟုမိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ေသနိယ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္က်ေအာင္ငို      ေၾကြးေလသည္။

ေသနိယငိုေၾ႕ကြးရင္းခဏ၌ပင္ ပု႑၏ ႏြားအက်င့္ကို ဆက္လက္ေလ်ာက္ထားျပန္ရာ ပု႑လည္း ငိုေၾကြးရရွာသည္။

ႏွစ္ဦးစလံုး ငိုေၾကြးျပီးၾကေသာအခါ ဘုရားရွင္က အခ်ိဳေသာသူသည္ ဆင္းရဲေသာ ႏွဳတ္ျဖင့္ ယုတ္ညံ့သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကာယသခၤါရကိုေျပာဆို၏။ ဆင္းရဲေသာ ႏွဳတ္ျဖင့္ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀စီသခၤါရကိုေျပာဆို၏။ ဆင္းရဲေသာ စိတ္ျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေတြးအေခၚ မေနာသခၤါရကို ၾကံစည္ ေတြးေတာ၏။ ထိုသူ၏ ကိုယ္ႏွဳတ္ စိတ္တို႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ေလာကသို႕ေရာက္ရ၏။ ဆင္းရဲေသာ အေတြ႕အထိ၊ ဆင္းရဲသည့္ ေ၀ဒနာကို ခံစားရမည္ျဖစ္၏ဟု ေဟာ္ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ႏွစ္ဦးစလံုး အကႊ်တ္တရား ရသြားပါေတာ့တယ္။

လူသားတို႕သည္ ကံသံုးပါးကို ေန႕စဥ္ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ထိုျပဳလုပ္ေသာ ကံတရားတို႕ဟာလည္း မိမိတို႕ျပန္လည္းအသံုးခ်ရမည့္ အေမြပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ  ယခု ကကၠဳရ၀တီသုတ္ေတာ္ က သက္ေသျပသြားပါတယ္။ ခရီးအေ၀းသြားလိုသူတို႕ဟာ မေကာင္းသည့္ ရိကၡာမ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားၾကလ်င္ အသံုးခ်ေသာ အခါ မ်က္ႏွာငယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ အက်င့္ေကာင္း (ရိကၡာေကာင္း)မ်ားကို  စုေဆာင္း ျပီး သံသရာခရီးကို သြားၾကရန္လိုပါတယ္။


ညခင္း

တရားအစစ္ အမွန္ခ်စ္ ႏွစ္ျခိဳက္ က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

1 - Comment:

 • August 18, 2011 at 9:09 AM
  Anonymous :

  အစ္မညခင္း..အိမ္လည္လာတာေက်းဇူးပါေနာ္
  ဘာနဲ႕မွေတာင္ဧည့္မခံလိုက္ရဘူး းP
  အစ္မပို႕စ္ေလးဖတ္သြားပါတယ္။
  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ပုတုဇဥ္ပီပီတစ္ခါတစ္ရံ
  (အျမဲတမ္း)ေဒါသၾကီးေနဆဲပါ း)
  တတ္ႏိုင္သမွ်ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားခ်င္ပါတယ္။
  ဒါနဲ႕စကားမစပ္..ေနာက္လည္းလာလည္ပါအုံးေနာ္
  အစ္မနဲ႕ပတ္သက္လို႕ညီမမွာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္
  ဘုန္းဘုန္းစတားကိုေမးၾကည့္ေနာ္ းD
  ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစအစ္မ..
  သမီးစံ

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers